Spørgsmål og svar om udbudsmateriale

Her kan du læse spørgsmål og svar om udbudsmateriale.

Klik på spørgsmålet for at læse svaret.

Er det besluttet om der skal være en administrator/indpakker involveret ift. at sikre at de etiske retningslinjer er overholdt samt muligheden for at investere i kreditobligationer og aktier direkte på et depot i en udbyttebetalende kapitalforening? I kapitel 3.3 i den etiske investeringspolitik refereres til en negativ-liste – dækker dette over en konkret negativliste på selskabsniveau eller forventer KU at en sådan bliver vedligeholdt af forvaltere på basis af KU’s kriterier?

Det forventes at de valgte kapitalforvaltere overholder samtlige krav m.v. i den af KU udfærdige etiske politik, herunder den omtalte negativ liste. Der henvises til punkt 5 i den etiske investeringspolitik for Københavns Universitet.

KUs investeringer skal følge anbringelsesbekendtgørelsen. Denne giver mulighed for direkte obligationsinvesteringer (forudsat disse er kuponbærende) samt direkte aktieinvesteringer; sidstnævnte dog kun i selskaber som på seneste (ekstra)ordinære generalforsamling har udbetalt udbytte. Vil dette krav også gøre sig gældende hvis en aktieinvestering pakkes ind i en investeringsforening/kapitalforening?

I henhold til udbudsmaterialets punkt 5.1.3. ønskes aktier investeret gennem en udbyttegivende investeringsforening og den finansielle styringspolitik for Københavns Universitet punkt 4.2.5. samt  ”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” § 8.

I hvilket omfang forventer KU at det er indskrevet i vedtægter og prospekter at KU’s etiske krav er overholdt?

Se besvarelse under første spørgsmål.

I afsnittet om investeringsrammer fremgår ikke om varighedskravet på obligationer skal være opfyldt for hver af aktivklasserne (Stat/real, IG og HY) eller om det er tilstrækkeligt at det er opfyldt for den samlede obligationsportefølje? (bemærk at varighedsbegrebet for HY-segmentet er af forholdsvis teoretisk karakter, da negativ samvariation mellem kreditspænd og renter gør at empirisk varighed typisk er væsentlig lavere end modelvarighed)

Københavns Universitet betragter obligationsinvesteringen som en samlet investeringsenhed. Derfor vil varighedskravet gælde for den samlede obligationsportefølje.

Er HY-obligationer med rating lavere end B tilladt eller ikke tilladt? I tilfælde af at investering sker gennem investeringsforening (som man må formode af risikospredningsårsager), betyder dette at det skal fremgå af vedtægter/prospekt at der ikke må investeres i kreditter med lavere rating end B?

Det er korrekt, at der skal investeres via en investeringsforening af spredningsmæssige hensyn. Københavns Universitet ønsker ikke at investere i High Yield obligationer med en varighed under B.

Hvordan tænkes den gennemsnitlige glidende beholdning opgjort? Hvordan tænkes glidende beholdning opgjort før mandatet har eksisteret i 4 år? Vil det ske på daglig/ugentlig/månedlig basis? Hvem opgør disse tal?

Københavns Universitet forventer at de valgte kapitalforvaltere håndterer disse retningslinjer på baggrund af beskrivelsen i punkt 4.2.1. og punkt 4.2.2. i den finansielle styringspolitik for Københavns Universitet. Opgørelsen overfor Københavns Universitet skal ske på baggrund af en 4 årig periode.

KU’s valg af etiske kriterier indebærer i høj grad aktiv forvaltning (i form af aktivt frasalg af investeringer som strider mod de etiske begrænsninger). Det er derfor svært at  sammenligne med et ”markedsafkast” i form af en passiv investering/benchmark – det kan til nød være på sin plads at tale om et referenceafkast, men i givet fald bør dette være uden energisektoraktier og med tilsvarende fravalg af sektorer (våben/tobak/pornografi/spil/alkohol).

De valgte kapitalforvaltere vil blive omfattet af det samme benchmark for at sikre sammenlignelighed på tværs af kapitalforvalterne. Det valgte benchmark vil blive anvendt som et reference benchmark og Københavns Universitet er opmærksom på, at den etiske politik medfører, et ikke direkte sammenligningsgrundlag med det valgte benchmark.

Pkt. 5 – Investeringsrammer
Kan KU oplyse det fastlagte benchmark/reference dvs,
Danske stats- og realkreditobligationer: Vægt 87,5% benchmark/reference bedes oplyst?
Øvrige obligationer og aktier: Vægt 12,5%, Benchmark/reference bedes oplyst (dvs. fordeling mellem de respektive aktivklasser fx hvor meget udgør aktier, investment Grade, High Yield)?

KU har ikke valgt benchmark. I henhold til punkt 5.3.2.8 skal tilbudsgiver fremkomme med relevante benchmark herunder fordeling. KU ønsker at de valgte tilbudsgivere anvender identiske benchmark.

Pkt. 5.1.1 – Risikomål for stats- og realkreditobligationer
Kan KU acceptere for danske stats- og realkreditobligationer acceptere en investeringsforening som indeholder LR Realkredit og skibskredit med S&P rating ned til Single A. Disse to foreninger vil typisk udgøre under 10 % af investeringsforeningens formue. De resterende realkreditobligationer har en rating gennem S&P på AAA hvilket er ens med danske statsobligationer?
Kan vi bruge S&P til brug for rating?

I henhold til udbudsmaterialets punkt 5.1.1. kan der investeres i stats- og realkreditobligationer med en rating, der er tilsvarende danske statsobligationer. Uanset valg af rating bureau, skal ratingen på de påtænkte obligationer være identisk med ratingen på danske  stats- og realkreditobligationer.

Pkt. 5.1.2 – Øvrige obligationer
Der skrives: ” Den langsigtede gennemsnitlige beholdning, opgjort over en 4 årig periode, kan samlet maksimalt udgøre 12,5% i de andre aktivklasser"
Mener KU, at over en 4 år periode, at der i gennemsnit maksimalt må have været en gennemsnitsandel på 12,5%, således at kapitalforvalteren såfremt de har været overvægtet risiko i starten af perioden er tvunget til at være undervægtet i slutningen af perioden, uanset om man er positiv, for at kunne fastholde en gennemsnitandel under 12,5%?
Eller menes der blot at det er intentionen at det 4 årige gennemsnitsandel skal være i niveauet 12,5%? Så man som forvalter må udnytte investeringsrammerne til at skabe det bedste risikojusterede afkast jf. KU’s finansielle styringspolitik?

I henhold til punkt 4.2.1. i den finansielle styringspolitik for Københavns Universitet, der er vedlagt som bilag 2. heraf fremgår det, at der er tale om det langsigtede (4 år) glidende gennemsnit.

Gælder denne varigheds begrænsning  også for Investment Grade og High Yield obligationer eller er varighedsbegrænsninger for disse obligationstyper 5?

I henhold til udbudsmaterialets punkt 5 strategiske investeringsrammer er den nuværende varighed på alle obligationstyper sat til 3. Direktionen kan  dog på et senere tidspunkt vælge at ændre varigheden til 5.