Love og regler

Københavns Universitet (KU) er underlagt en række ydre rammer for indkøb, både af EU og Staten. Hertil kommer en række supplerende vejledninger udarbejdet af KU, som giver supplerende information om indkøb og disponering heraf på KU. Disse ydre rammer er beskrevet i kortfattet form i de følgende afsnit.

God skik og modtagelse af gaver
Nationale love
Klagemuligheder
Tærskelværdier
Cirkulærer
Vejledninger
Links

Til toppenGod skik og modtagelse af gaver

Vurdering af leverandørers tilbud og overvejelser om indgåelse af bindende relationer skal altid foretages ud fra rationelle og objektive kriterier. Gaver må ikke modtages som direkte modydelse og aldrig fra leverandører, der ikke er indgået skriftlig aftale med. Mht. gaver og bevarelsen af uafhængighedsforhold til leverandører henvises til vejledningen "God adfærd i det offentlige" juni 2007, udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner.

Til toppenNationale love

KU er som offentlig institution underlagt en række love og regler, der beskriver, hvordan vi skal agere ved forvaltningen af både ordinære midler (bevillinger i henhold til finansloven) og eksterne midler (bevillinger fra fonde og andet):

Til toppenKlagemuligheder

KU sikrer til stadighed at alle formelle regler om aftaleindgåelse bliver overholdt. Skulle det ske at en tilbudsgiver mener, at udbudsreglerne er overtrådt, bør der klages til KU under udbudsprocessen, så fejl og uklarheder kan rettes.
Hvis vi ikke kan finde en løsning på indvendingen så henvises til henholdsvis Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet.

Under udbudsprocessen kan der klages til Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen kan afgive en vejledende udtalelse om fejl ved udbudsproceduren efter henvendelse til Universitetet.

Fejl ved udbudsproceduren kan altid påklages til Klagenævnet for udbud. Det gælder både EU-udbud og annoncering ifølge Tilbudsloven. Nævnet kan under særlige omstændigheder give klagen opsættende virkning - dvs. at aftalen ikke må indgås før klagen har været behandlet. Generelt indsendes klager til nævnet i løbet af standstill-perioden, som er på 10 dage.

Ligeledes kan kontrakter, som fejlagtigt ikke er kommet i EU-udbud eller er blevet annonceret, danne grundlag for en sag i Klagenævnet.

Får en leverandør medhold i en klage efter at udbudsprocessen er afsluttet, medfører det et erstatningsansvar for ordregiver. Ved alvorlige tilsidesættelser af reglerne vil udbuddet blive annulleret og dermed vil den indgåede kontrakt med den vindende leverandør blive (tvangs)ophævet. Dette betyder, at ordregiver både skal betale erstatning til den forsmåede leverandør, for hans mistede omsætning, samt til den vindende leverandør pga. (tvangs)ophævelsen af den indgåede kontrakt. ´

Til toppenTærskelværdier

Udbudsloven træder i kraft i det øjeblik et enkelt køb eller den samlede værdi af alle KU indkøb inden for en varegruppe overstiger tærskelværdien, der er fastsat af EU. Der er tale om det samlede indkøb på kontrakten/aftalen. Ved en leverandøraftale/rammeaftale beregnes det samlede beløb over en periode på 4 år.
KU er et offentligretligt organ, og dermed er tærskelværdi for KU 1.558.409 kr. Ligger værdien under denne tærskelværdi, men over 50.000 kr. træder kravet om tilbudsindhentning i kraft, og Indkøbssektionen skal derfor involveres.

Til toppenCirkulærer

Der findes en lang række cirkulære og bekendtgørelser fra staten. Her er kun medtaget et lille udvalg. Dog skal det huskes på at "ukendskab" til loven ikke er en undskyldning for ikke at overholde den:

Til toppenVejledninger

En stor del af de love og regler KU er underlagt er beskrevet i diverse vejledninger. Igen er det ikke alle der er medtaget her:

Til toppenLinks